Örnek Resim
Adem Örengül

Milli Eğitim Nereye Koşuyor

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Atatürk’ün milli maarif yasası olarak da bilinen Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilerek Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ile eğitim-öğretim laikleştirilmiş, birleştirilmiş ve millileştirilmiştir.
Kanunun temel amaçları şunlardır:
– Eğitimin laikleştirilmesi: Eğitim ve öğretimin dinî inançlardan ve siyasi ideolojilerden bağımsız hale getirilmesi.
– Eğitimin birleştirilmesi: Farklı türdeki eğitim kurumlarının (medreseler, rüşdiyeler, idadiler) tek bir çatı altında toplanması.
– Eğitimin millileştirilmesi: Eğitim ve öğretimin milli kültüre ve değerlere uygun hale getirilmesi.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra eğitim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır:
– Yeni eğitim kurumları açılmıştır: Köy enstitüleri, yüksekokullar, fakülteler gibi yeni eğitim kurumları açılmıştır.
– Eğitim programları yenilenmiştir: Eğitim programları milli kültüre ve değerlere uygun hale getirilmiştir.
– Öğretmen yetiştirmeye önem verilmiştir: Öğretmen yetiştirmek için yeni eğitim kurumları açılmış ve öğretmenlik mesleği statü kazanmıştır.
– Karma eğitim yaygınlaştırılmıştır: Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim alması teşvik edilmiştir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk eğitim sisteminin modernleşmesine ve laikleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu kanun sayesinde eğitim sistemi millileştirilmiş ve tüm vatandaşlara eşit eğitim imkanı sunulmuştur.
Kanunun Günümüzdeki Yeri
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, günümüzde de Türk eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Kanunun temel ilkeleri hala geçerliliğini korumakta ve eğitim politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Ancak, kanunun kabulünden bu yana geçen yüzyıl içinde eğitim sistemi bazı değişikliklere de uğramıştır. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır:
– Eğitim kademeleri yeniden düzenlenmiştir: İlköğretim 8 yıla çıkarılmış, ortaokul ve lise ise 4 yıla indirilmiştir.
– Seçmeli dersler yaygınlaştırılmıştır: Öğrencilere daha fazla seçme özgürlüğü sunmak için seçmeli dersler yaygınlaştırılmıştır.
– Özel eğitim kurumları açılmıştır: Özel eğitim kurumlarının açılmasına izin verilmiştir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun günümüzdeki en önemli tartışma konularından biri de imam hatip okullarının statüsüdür. Bazı kesimler imam hatip okullarının laik eğitim sisteminin ruhuna aykırı olduğunu savunurken, bazı kesimler ise bu okulların dini eğitim ve öğretimin yanı sıra laik müfredata da sahip olduğunu savunmaktadır.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk eğitim tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun sayesinde eğitim sistemi laikleştirilmiş, birleştirilmiş ve millileştirilmiştir. Kanun günümüzde de Türk eğitim sisteminin temelini oluşturmakta ve eğitim politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Ancak, kanunun kabulünden bu yana geçen yüzyıl içinde eğitim sistemi bazı değişikliklere de uğramıştır. Bu değişiklikler ve kanunun günümüzdeki tartışma konuları Türk eğitim sisteminin geleceği için önemli bir tartışma konusudur.
Milli Eğitimde Öğretmenlerin Yeri;
Öğretmenlik, insanlığın en eski ve en saygın mesleklerinden biridir. Bilginin ve birikimin nesilden nesile aktarılmasında, toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında öğretmenler hayati bir rol oynarlar.
Dünden bugüne bakıldığında, öğretmenlik mesleği birçok değişim ve dönüşümden geçmiş olsa da, bazı temel ilkeler ve değerler her zaman varlığını sürdürmüştür. Bu değerler arasında şunlar yer alır:
– Öğrenciye saygı: Öğretmenler, her öğrencinin bireysel olduğunu ve farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları olduğunu kabul etmelidir. Öğrencilere saygılı davranmak ve onları motive etmek, etkili bir öğretimin temelini oluşturur.
– Bilgi ve beceri: Öğretmenler, öğrettikleri konularda derin bir bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Ayrıca, yeni bilgilere açık olmalı ve kendilerini sürekli geliştirmeye gayret göstermelidirler.
– Sabır ve sevgi: Öğretmenlik sabır ve sevgi gerektiren bir meslektir. Öğretmenler, öğrencilerinin farklı hızlarda öğrendiğini ve zaman zaman hatalar yapabileceğini kabul etmelidir. Onları sevgiyle ve sabırla yönlendirmeleri gerekir.
– Adalet ve dürüstlük: Öğretmenler, tüm öğrencilerine adil ve eşit davranmalıdır. Notlandırma ve değerlendirmelerde objektif olmalı ve hiçbir öğrenciyi kayırmamalıdırlar.
– İletişim becerileri: Öğretmenler, etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Hem öğrencilerle hem de velilerle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilmeleri önemlidir.
Dünden Bugüne Değişiklikler:
Geçmişte öğretmenler, genellikle ezberci bir eğitim anlayışına göre eğitim verirlerdi. Öğrencilerden, kitaplarda yazan bilgileri ezberlemeleri ve sınavlarda bu bilgileri geri vermeleri beklenirdi.
Ancak günümüzde, eğitim anlayışında önemli bir değişim yaşanmaktadır. Artık öğrencilerin sadece bilgi sahibi olması değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim kurma gibi becerilere de sahip olması istenmektedir. Bu nedenle, öğretmenler de daha aktif ve öğrenci merkezli bir öğretim anlayışını benimsemeye başlamışlardır.
Teknolojinin gelişmesi de öğretmenlik mesleğini etkileyen önemli bir faktördür. Günümüzde öğretmenler, derslerini daha etkili hale getirmek için çeşitli teknolojik araçlardan yararlanmaktadırlar. Örneğin, projeksiyonlar, tabletler ve internet gibi araçlar dersleri daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmeye yardımcı olmaktadır.
Süreklilik Gösteren Değerler:
Dünden bugüne değişse de, öğretmenlik mesleğinde bazı temel değerler her zaman varlığını sürdürmüştür. Bu değerler arasında şunlar yer alır:
– Öğrenciye sevgi ve saygı: Öğretmenler, her öğrenciye sevgi ve saygıyla yaklaşmalıdır. Onların bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözetmeli ve onları en iyi şekilde geliştirmeye çalışmalıdırlar.
– Adalet ve dürüstlük: Öğretmenler, tüm öğrencilerine adil ve dürüst davranmalıdır. Notlandırma ve değerlendirmelerde objektif olmalı ve hiçbir öğrenciyi kayırmamalıdırlar.
– Mesleki etik: Öğretmenler, mesleki etik kurallara uymalı ve her zaman doğruyu yapmaya çalışmalıdırlar.
– Öğretmenlik sevgisi: Öğretmenler, mesleklerini sevmeli ve öğrencilerine ilham verebilmelidirler.
Sonuç olarak şunu söylemek farz oldu;
Öğretmenlik, zorlukları olsa da son derece tatmin edici bir meslektir. Öğretmenler, toplumun en önemli aktörlerinden biridir ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde hayati bir rol oynarlar. Dünden bugüne değişen ve gelişen bu meslek, temel değerlerini korumaya devam etmektedir. Öğretmenler, her zaman öğrenciye sevgi ve saygı duyarak, adil ve dürüst davranarak ve mesleki etik kurallara uyarak önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Milli Eğitim Nereye Koşuyor

Yorumlar kapalı.

Örnek Resim
Örnek Resim