Çeşme Belediye Başkanlığı'ndan ihale ilanı

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN
İLAN

Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Satışlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi  doğrultusunda teslimler KDV’den istisnadır. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  İhale  şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 5.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunludur.
İlanen duyurulur.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati
Ilıca  Mahallesi 8170  3 670.00 m2 Arsa 9.000.000,00TL 270.000,00TL 31.07.2023
Saat:14:00

#ilangovtr

Basın No: ILN01860940

Çeşme Belediye Başkanlığı’ndan ihale ilanı

Yorumlar kapalı.