Karabağlar, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Seferihisar'ın cadde ve sokaklarında küçük ölçekli ve acil tamir bakımı yapılacak

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
İZMİR İLİ MERKEZ 2. BÖLGEDEKİ KARABAĞLAR, BALÇOVA, GÜZELBAHÇE, NARLIDERE, SEFERİHİSAR İLÇELERİNİN CADDE VE SOKAKLARINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ VE ACİL TAMİR BAKIM YAPILMASI İŞİ

İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İZMİR İLİ MERKEZ 2. BÖLGEDEKİ KARABAĞLAR, BALÇOVA, GÜZELBAHÇE, NARLIDERE, SEFERİHİSAR İLÇELERİNİN CADDE VE SOKAKLARINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ VE ACİL TAMİR BAKIM YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/563080

 

1-İdarenin
a) Adı : İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 NALDÖKEN BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324790909 (4126) – 2324791745
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İZMİR İLİ MERKEZ 2. BÖLGEDEKİ KARABAĞLAR, BALÇOVA, GÜZELBAHÇE, NARLIDERE, SEFERİHİSAR İLÇELERİNİN CADDE VE SOKAKLARINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ VE ACİL TAMİR BAKIM YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 M2 İDARE MALI MALZEME İLE KUMLU DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI (DÖŞEME KAPLAMASI NAKLİ DAHİL) , 4.000 M3 HAFRİYAT YAPILMASI VE 25.000 M2 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE ACİL TAMİR YAPILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR İLİ : KARABAĞLAR, BALÇOVA, GÜZELBAHÇE, NARLIDERE, SEFERİHİSAR İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.07.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN/BORNOVA/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m  sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)  İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüne Ait Mezuniyet Belgesi veya Diploması İhale Konusu İş veya İşlere Denk Sayılarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
40X40X3,7 CM EBATLARINDA KARO PLAKA İLE KILAVUZ İZ,YÖN DEĞİŞTİRME VE UYARICI YÜZEY DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 1,481% 2,216% 0,95
BETON YOL KIRILMASI 0,472% 0,707% 0,3
ASFALT VEYA BETON YOL KESİLMESİ 0,106% 0,159% 0,07
İZSU KANALİZASYON BACA KAPAKLARININ YÜKSELTİLMESİ ( İDARE MALI BACA KAPAĞI VE ÇERÇEVESİ) 0,566% 0,849% 0,35
İDARE MALI MALZEME İLE KUMLU DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ (DÖŞEME KAPLAMASI NAKLİ DAHİL) 29,954% 44,931% 18,72
İDARE MALI MALZEME İLE KUMLU DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ 9,54% 14,311% 5,96
HARÇLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ (DÖŞEME KAPLAMASI NAKLİ DAHİL) 11,761% 17,641% 7,35
HARÇLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ 2,308% 3,462% 1,44
İDARE MALI PREFABRİK BETON YAYA BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=30 CM) (BORDÜR NAKLİ DAHİL) 0,367% 0,555% 0,2
İDARE MALI PREFABRİK BETON YAYA BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=30 CM) 0,167% 0,251% 0,1
İDARE MALI PREFABRİK BETON ÇİM BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=17 CM) (ÇİM BORDÜR NAKLİ DAHİL) 0,072% 0,108% 0,05
İDARE MALI PREFABRİK BETON ÇİM BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=17 CM) 0,033% 0,049% 0,02
WASHBETON KARO PLAK TEMİNİ (40X40X4 CM) 1,433% 2,15% 0,9
İDARE MALI DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI YER DÖŞEME İŞÇİLİĞİ (KUMLU) 8,232% 12,348% 5,15
KAZI VE MOLOZ NAKLİ 1,761% 2,642% 1,1
250 DZ. DEMİRSİZ BETON (HER ŞEY DAHİL) TEMİNİ VE DÖKÜLMESİ 1,822% 2,732% 1,14
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 5,328% 7,992% 3,33
KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ 0,171% 0,257% 0,11
BORDÜR SÖKÜLMESİ 0,099% 0,149% 0,06
ELEK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI 0,835% 1,253% 0,52
HAFRİYAT YAPILMASI 3,492% 5,238% 2,18

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 #ilangovtr

Basın No: ILN01840247 

Karabağlar, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Seferihisar’ın cadde ve sokaklarında küçük ölçekli ve acil tamir bakımı yapılacak

Yorumlar kapalı.