Urla Devlet Hastanesi tarafından 6 aylık diş protez hizmeti alınacak

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
6 AYLIK DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

6 AYLIK DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/675193

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -URLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : TORASAN MAH. ÖZBEK YOLU CAD. NO: 15 35430 URLA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2327521004 – 2327520695
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 6 AYLIK DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM 6 AYLIK DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : URLA DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : URLA DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İSTEKLİLER 07.12.2005 TARİH VE 26016 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA SAHİP OLDUKLARINI GÖSTERİR DİŞ PROTEZ LABORATUVARI RUHSAT BELGESİNİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
ÜTS KAYIT İŞLERİN YAPIMINDA KULLANILACAK OLAN MALZEMELERİN MARKA, MODEL, ÜTS BARKOT NUMARALARI, CE BELGELERİ VE BU BELGELERE AİT TEST RAPORLARI YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ DİŞ LABOTARUVARI HİZMETİ VEYA KRON, KÖPRÜ VE İSKELET PROTEZ DÖKÜM İŞİ BİTİM HİZMETİ VEYA HAREKETLİ PROTEZ BİTİM İŞİ HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 #ilangovtr

Basın No: ILN01857884

Urla Devlet Hastanesi tarafından 6 aylık diş protez hizmeti alınacak

Yorumlar kapalı.